Polityka prywatności

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Profit Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Polska 114, Poznań 60-401

NIP: 7811893260

REGON: 30264972900000

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  pod nr KRS: 0000496816

o kapitale zakładowym 5.000,00 zł  (dalej: Administrator).

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

Profit Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: ul. Polska 114, Poznań 60-401

E-mail: [email protected]

 

Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 i 5 lit. b) RODO, Profit Marketing sp. z o.o. , będąca usługodawcą serwisu cudowny-umysl.pl, niniejszym informuje, że:

 

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się:

pod adresem e-mail: [email protected]

lub osobiście w siedzibie Profit Marketing sp. z o.o. przy ul. Polskiej 114,

60-401 Poznań. 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych ani swojego przedstawiciela.

 

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Administrator pozyskał ww. dane osobowe ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak:

  1. Krajowy Rejestr Sądowy,
  2. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny,
  3. Monitor Sądowy i Gospodarczy,
  4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
  5. rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
  6. powszechnie dostępne wyszukiwarki internetowe,
  7. ogólnodostępne katalogi informacyjne (typu np. „Panorama firm”),
  8. powszechnie dostępne serwisy internetowe.

 

Twoje dane pozyskujemy w różnych celach, jak również przetwarzamy je w różnych zakresach i na różnej podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Różny jest też czas przetwarzania danych osobowych. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych i przedstawiamy je poniżej. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Serwis ma charakter informacyjny. Celem przetwarzania danych w serwisie jest udostępnianie informacji pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) prowadzonego przez GUS,  Monitora Sądowego i Gospodarczego, CEIDG, rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy państwowe, danych zawartych w powszechnie dostępnych wyszukiwarkach internetowych, danych zawartych w ogólnodostępnych katalogach informacyjnych typu „Panorama firm” oraz danych zawartych w powszechnie dostępnych serwisach internetowych to jest informacji o podmiotach gospodarczych, w tym:

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w serwisie cudowny-umysl.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to jest na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prawie do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, zgodnie z art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.).

 

Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów wyżej opisanych. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

 

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w serwisie:

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami ww. danych osobowych są użytkownicy serwisu cudowny-umysl.pl .

 

Remarketing

W celu wyświetlania użytkownikom spersonalizowanych reklam, Administrator wykorzystuje:

a) funkcję remarketingu Google Ads, w tym Google Sponsored Promotions i innych formatów Google, dzięki czemu wyświetlane są reklamy dotyczące działalności Administratora w sieci reklamowej Google na podstawie zachowania użytkownika na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Google proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies.

b) funkcję retargetingu Facebook Ads, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na stronie wyświetla reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. W celu rezygnacji ze zgody na wyświetlanie personalizowanych reklam Facebooka proszę skorzystać ze szczegółowych wskazówek opisanych w Polityce Cookies.

c) We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych dopasowujemy również reklamy na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

 

Google Analytics

W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies – szczegóły w Polityce Cookies.

Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez 50 miesięcy.

 

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Potencjalnie może się zdarzyć, że będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Unię Europejską, w szczególności w związku z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych, których dostawcy mają siedzibę poza Unią Europejską.

 

Jakie mam prawa?

Administrator, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zapewnia realizację Twoich praw. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail [email protected].

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przewarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z rozpatrywaniem skargi, wniosków i odpowiedzi na pytania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

 

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

 

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania,

gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania sprostowania Twoich danych osobowych (gdy są nieprawidłowe) lub uzupełnienia podanych przez danych osobowych (gdy są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

 

Prawo złożenia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Skargę można składać Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).