Ogólne przepisy dotyczące higieny żywności z 2005 roku wymagają, aby wszystkie przedsiębiorstwa, które produkują, przechowują lub podają żywność, miały wdrożony pisemny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest zapewnienie, że wszelkie zagrożenia związane z produkcją, przechowywaniem i dystrybucją żywności są identyfikowane i kontrolowane. Istnieją dwa główne rodzaje wymaganej dokumentacji.

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point. Jest to uznany na całym świecie system identyfikacji zagrożeń w produkcji żywności i ich kontroli poprzez ustanowienie krytycznych punktów kontroli. Polega na identyfikacji zagrożeń biologicznych, chemicznych lub fizycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności oraz ustanowieniu krytycznych punktów kontroli, w których można im zapobiec, wyeliminować lub zredukować do akceptowalnego poziomu. Plan HACCP musi być aktualizowany, a zapisy przechowywane w celu pokazania, jak został wdrożony. Plan HACCP będzie stanowił podstawę dla większości innych wymaganych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa żywności.

GMP/GHP

Dobra Praktyka Produkcyjna/Dobra Praktyka Higieniczna. Wytyczne GMP GHP określają, jak spełnić wymagania prawne dotyczące standardów higieny w miejscu pracy – na przykład urządzeń do mycia rąk. Zawierają również wskazówki, jak najlepiej zapobiegać zanieczyszczeniu sprzętu i składników używanych podczas procesów produkcyjnych (na przykład procedury czyszczenia).